Przedszkola

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia (w wyjątkowych przypadkach wcześniej)

Anglojęzyczność

Montessoris' Gardens a great place to grow!

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych atutach

Start Centrum Therapeum

Centrum Therapeum therapeuéin

therapeuéin

Termin „terapia” wywodzi się z greckiego słowa „therapeuéin”.

Oznacza „opiekować się, oddawać cześć”, a w szerszym znaczeniu – „leczyć”.

Therapeuéin jest procesem z góry zaplanowanym i przewidywalnym, obejmuje najróżniejsze  płaszczyzny działań specjalisty = terapeuty. Nasz proces terapeutyczny jest skierowany na wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Nasz zespół tworzą specjaliści z wielu dziedzin - fizjoterapeuci, psychologowie, nauczyciele i pedagodzy specjalni. Ich kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie wybiegają daleko poza przyjęte standardy.

Poniżej prezentujemy nasze lokalizacje, cennik  zajęć oraz krótkie wyjaśnienia na czym polegają poszczególne terapie. Miłej lektury!

Gdzie nas znajdziesz?

GOLĘCIN - Wojska Polskiego 79, 60-628 Poznań

JEŻYCE Polna 13a, 60-535 Poznań

ŁAWICA Perzycka 11, 60-182 Poznań

Terapię uprawiamy między godz. 15:00 a 20:00

 

Zadzwoń - sekretariat pracuje między godz. 08:00 a 14:00

+48 606 277 807 

Napisz - odpowiemy tak szybko jak to możliwe

kontakt@therapeum.pl

Ile kosztują i jak długo trwają zajęcia?

KONSULTACJE - rodzaje czas trwania w minutach koszt
neurologopedyczna lub logopedyczna 45 180,00 zł
pedagogiczna 45 180,00 zł
fizjoterapeutyczna 45 180,00 zł
NDT Bobath 45 180,00 zł
badanie gotowości szkolnej 45 180,00 zł
badanaie ryzyka dysleksji 45 180,00 zł
konsultacja z zakresu SI (do 3.r.ż.) 45 180,00 zł

 

DIAGNOZY - rodzaje czas trwania w minutach koszt
Diagnoza Integracji sensorycznej od 3 r.ż. konsultacja z rodzicem 30 min + 2x 45 min zajęcia dziecka + konsultacja z rodzicem 45 min + dokument oceny 530,00 zł
Re-diagnoza Integracji sensorycznej konsultacja z rodzicem 30 min + 45 min zajęcia dziecka + konsultacja z rodzicem 30 min + dokument oceny 300,00 zł
Konsultacje psychologiczne konsultacja z rodzicem 60 min + 2x 45 min zajęcia z dzieckiem + konsultacja z rodzicem 60 min 180,00 zł / spotkanie
Trening słuchowy Neuroflow diagnoza wstępna 4-7 lat 45-60 min 180,00 zł
Trening słuchowy Neuroflow wizyta kontrolna (pomiędzy etapami) 45 min 120,00 zł
Trening słuchowy Neuroflow koszt dostępu do platformy online I etapu/ II etapu/ III etapu (i ew. kolejnych) praca w domu (dziecko i rodzic) z użyciem platformy online opłata dla APD MEDICAL (właściciel platformy Trening słuchowy Neuroflow), ilość etapów zależy od zaleceń oraz indywidualnych postępów I etap 370,00 zł /  II etap 360'00 zł / III etap 350,00 zł

 

TERAPIE - rodzaje czas trwania w minutach koszt w PLN
Zajęcia grupowe, w tym: kształtujące umiejętności społeczne, TUS, przygotowujące do przedszkola, szkoły, psychoedukacyjne 90 min 80,00 zł
cena w przypadku zajęć częstszych niż 1x tygodniowo/rodzeństwo 75,00 zł
45 min 65,00 zł
cena w przypadku zajęć częstszych niż 1x tygodniowo/rodzeństwo 60,00 zł
60 min zajęcia z psychologiem mikro grupa 100,00 zł
Zajęcia indywidualne (neuro)logopedyczne, fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, terapia słuchowa, integracja sensoryczna 45 min 120,00 zł
cena w przypadku zajęć częstszych niż 1x tygodniowo/rodzeństwo 110,00 zł
30 min 80,00 zł
cena w przypadku zajęć częstszych niż 1x tygodniowo/rodzeństwo 75,00 zł
60 min  150,00 zł
cena w przypadku zajęć częstszych niż 1x tygodniowo/rodzeństwo 140,00 zł
Praca z psychologiem indywidualne 45 min 150,00 zł
indywidualne 60 min 180,00 zł
para 45 min 180,00 zł
para 60 min 200,00 zł

Logopeda i Neurologopeda

Logopeda zajmuje się usuwaniem wad wymowy, kształtowaniem prawidłowej wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Tyle sucha definicja, jednak...

Logopeda zajmuje się głównie dbaniem o prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym oraz gramatycznym. Na zajęciach logopedycznych dziecko usprawnia swoje narządy artykulacyjne, uczy się prawidłowego oddychania, doskonalenia umiejętności motorycznych, uczy się także czytać i pisać.  Nabycie umiejętności mówienia jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ wpływa na kształtowanie się osobowości małego człowieka, jego sposób rozumienia i postrzegania świata, prawidłowa artykulacja pomaga dziecku w nieskrępowany sposób wyrażać swoje myśli, emocje i uczucia.

Terapeuta intergracji sensorycznej

Integracja Sensoryczna (SI) jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych na  Świecie. Stosowana jest w celu poprawy funkcjonowania dzieci i dorosłych z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce i z mikrouszkodzeniami układu nerwowego. Metoda ta skupia się na działaniu trzech najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie rozwoju dziecka: systemu dotykowego,  systemu czucia głębokiego (propriocepcja) oraz układu przedsionkowego (zmysł równowagi). Poprawne zintegrowanie tych układów jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych zmysłów i umiejętności. Należą do nich m.in.: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, rysowanie, pisanie. Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Wówczas mogą wystąpić trudności z planowaniem i wykonaniem własnych działań, może wystąpić nadmierna ruchliwość lub kłopoty z koncentracją uwagi. 

Psycholog dziecięcy

Wspomaga i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone są w grupach 2-3 osobowych lub jeśli sytuacja tego wymaga - indywidualnie.

Celem takich zajęć jest rozwijanie osobowości dziecka, budowanie wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości. Dziecko uczy się nazywać emocje i ujawniać uczucia jakie towarzyszą określonym sytuacjom. Dziecko doskonali umiejętność uważnego słuchania, wczuwania się w emocje swoje i rówieśników a także uczy się radzić sobie w trudnych sytuacjach, opanowywać i nazywać negatywne emocje.

Podczas zajęć opanowuje umiejętność dobrego i poprawnego komunikowania się – asertywności i tolerancji, jak również pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zajęcia stymulują do twórczego myślenia, kształtują umiejętność dostrzegania sukcesu. Dzieciko/dzieci uczą się współdziałać w grupie, tworzyć i przestrzegać norm grupowych oraz komunikować własne potrzeby.

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny specjalista z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Pedagog specjalny specjalista z zakresu pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Terapeuta pedagogiczny

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne inaczej terapia pedagogiczna należą do jednych z form zajęć specjalistycznych prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia realizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub dla dzieci u których zaobserwowano trudności percepcyjno-motoryczne.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez kształtowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych obecnych w procesie nauki czytania, pisania, rozwijania pamięci i koncentracji uwagi oraz kształtowanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społeczno-emocjonalnego u dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Trening uważności (mindfulness) - pojęcie „mindfulness” wywodzi się z języka angielskiego i znaczy tyle co uważność lub pełnia obecności. Jest to szczególny rodzaj świadomej, nieosądzającej uwagi skierowanej na chwilę obecną, tzw. „tu i teraz”. Praktyka uważności to otwarty i szczery dialog z własnym ciałem i umysłem. Świadome i pełne uwagi „zatrzymywanie się” lub inaczej „wykonanie świadomej przerwy/pauzy” umożliwiające dziecku prowadzenie dialogu bliskości z samym sobą, z drugim człowiekiem i otaczającym nas światem.

Zabawy i ćwiczenia realizowane na zajęciach dodatkowych praktyce uważności wpływają na:

 • kształtowanie postawy samoakceptacji, wzmacnianie samooceny, budowanie poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi;
 • kształtowanie postawy empatycznej względem siebie i innych ludzi;
 • rozwijanie samoświadomości przeżywanych stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie umiejętności samoregulacji (w sytuacjach trudnych, stresujących, w których doznajemy emocji takich jak: złość, strach, smutek);
 • kształtowanie postawy równowagi, wewnętrznego spokoju;
 • tworzenie empatycznej postawy, uczenie wzajemnej życzliwości, cierpliwości, akceptacji i zrozumienia w relacji z innymi dziećmi, ale też ze samym sobą;
 • kreowanie w dzieciach postawy wdzięczności wobec życia i otaczającego je świata;

Trener umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dziecka, umiejętność reagowania w różnych sytuacjach społecznych, komunikowania własnych potrzeb, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi dziećmi. Zajęcia kierowane są do dzieci ze spectrum autyzmu, z ADHD, mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, trudności adaptacją do nowych sytuacji, przejawiających zachowania agresywne. Mogą być one realizowane w formie indywidualnej lub grupowej.

Obszarem pracy w treningu umiejętności społecznych jest:

 • modyfikacja zachowań nieakceptowanych na zachowania społecznie pożądane i akceptowane;
 • rozwój umiejętności nawiązywania relacji z innymi dziećmi, komunikowania własnych potrzeb, utrzymywania relacji z innymi;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjami;
 • kształtowanie umiejętności samoregulacji (w sytuacjach trudnych, stresujących, w których doznajemy emocji typu: złość, strach, smutek);
 • rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów;

Diagnoza i terapia Neuroflow®

Kiedy obserwując dziecko zachowuje się ono, w Twojej ocenie tak, jakby miało ono problem ze słyszeniem, miało trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do niego mówi, szczególnie w hałasie, to jest możłiwe, iż potrzebuje ono treningu słuchowego.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania oraz naukę języków obcych, ale także skoncentrowanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie oraz podzielności uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób. Trening Słuchowy wydłuża pamięć słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka. W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Po zakończeniu treningu Neuroflow® następuje również poprawa pewności siebie, wzrost samooceny, obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań i czynności, poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko osiąga pierwsze sukcesy, to system dopasowuje sie do tego i stawia przed uczniem nowe wyzwania i na odwrót przy braku sukcesu – system ułatwia go osiągnąć.

Filia Golęcin
ul. Wojska Polskiego 79
60-628 Poznań
Filia Jeżyce
ul. Polna 13a
60-535 Poznań
Filia Ławica
ul. Perzycka 11
60-182 Poznań
Filia Jeżyce Zajezdnia
ul. Zwierzyniecka 30
60-814 Poznań
Realizacja NICEIT