Żłobki

Oferujemy opiekę nad dziećmi już od 5 m-c życia

Przedszkola

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia (w wyjątkowych przypadkach wcześniej)

Anglojęzyczność

Montessoris' Gardens a great place to grow!

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych atutach

Start Oferta Edukacja Specjalna

Edukacja Specjalna

Co to jest?

Edukacja włączająca - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zamiast podkreślać deficyty czy specjalne potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów, warto koncentrować się na pokonywaniu barier występujących w procesie edukacji i budowaniu świadomości społecznej dotyczącej prawa do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturowym przedszkolaka bez względu na ograniczenia wynikające, np. z jego niepełnosprawności, stanu zdrowia, pochodzenia społecznego czy specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Obowiązujący do niedawna model edukacji segregacyjnej wymagał od ucznia spełnienia określonych wymagań, aby mógł uczyć się w szkole. Pojęcie „gotowości szkolnej”, które sugeruje, że dziecko musi być gotowe do nauki w szkole. Myśląc o trudnościach ucznia w kontekście barier edukacyjnych, koncentrujemy się na tym, że to właśnie przedszkole musi być gotowe na przyjęcie każdego ucznia. Obecnie nauczyciele wychowania przedszkolnego opracowując wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, zwracają uwagę na to, co w środowisku (przedszkolnym i domowym) przeszkadza uczniowi, a co go wspiera oraz jakie ma on możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. W takim modelu to przedszkole tak musi się zmienić, aby umożliwić uczniowi jak najlepsze funkcjonowanie.

Dla kogo?

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Ogrodach Montessori jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • słabosłyszących
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • ze spektrum autyzmu
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

Dla dzieci wybitnie zdolnych

Rodzaje zajęć

specjalistycznych i terapeutycznych

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia specjalistyczne zgodne z indywidualnymi potrzebami dziecka
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia 
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • terapia ręki

Nasi specjaliści

to doświadczony krąg pedagogów, terapeutów i trenerów

 • Pedagog specjalny specjalista z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pedagog specjalny specjalista z zakresu pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapeuta pedagogiczny
 • Trener umiejętności społecznych
 • Terapeuta- specjalista z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI)
 • Logopeda
Filia Golęcin
ul. Wojska Polskiego 79
60-628 Poznań
Filia Jeżyce
ul. Polna 13a
60-535 Poznań
Filia Ławica
ul. Perzycka 11
60-182 Poznań
Realizacja NICEIT