Przedszkola

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia (w wyjątkowych przypadkach wcześniej)

Anglojęzyczność

Montessoris' Gardens a great place to grow!

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych atutach

Start Oferta Edukacja Specjalna

Edukacja Specjalna miejsce - sala sensoryczna

Co to jest?

Edukacja włączająca - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zamiast podkreślać deficyty czy specjalne potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów, warto koncentrować się na pokonywaniu barier występujących w procesie edukacji i budowaniu świadomości społecznej dotyczącej prawa do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturowym przedszkolaka bez względu na ograniczenia wynikające, np. z jego niepełnosprawności, stanu zdrowia, pochodzenia społecznego czy specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Obowiązujący do niedawna model edukacji segregacyjnej wymagał od ucznia spełnienia określonych wymagań, aby mógł uczyć się w szkole. Pojęcie „gotowości szkolnej”, które sugeruje, że dziecko musi być gotowe do nauki w szkole. Myśląc o trudnościach ucznia w kontekście barier edukacyjnych, koncentrujemy się na tym, że to właśnie przedszkole musi być gotowe na przyjęcie każdego ucznia. Obecnie nauczyciele wychowania przedszkolnego opracowując wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, zwracają uwagę na to, co w środowisku (przedszkolnym i domowym) przeszkadza uczniowi, a co go wspiera oraz jakie ma on możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. W takim modelu to przedszkole tak musi się zmienić, aby umożliwić uczniowi jak najlepsze funkcjonowanie.

Dla kogo?

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Ogrodach Montessori jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • słabosłyszących
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • ze spektrum autyzmu
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Dla dzieci wybitnie zdolnych

Rodzaje zajęć

specjalistycznych i terapeutycznych

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia specjalistyczne zgodne z indywidualnymi potrzebami dziecka
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia 
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • terapia ręki

Nasi specjaliści

to doświadczony krąg pedagogów, terapeutów i trenerów

 • Pedagog specjalny specjalista z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pedagog specjalny specjalista z zakresu pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapeuta pedagogiczny
 • Trener umiejętności społecznych
 • Terapeuta- specjalista z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI)
 • Logopeda

 

Pedagog specjalny w przedszkolu - wspomaga wszechstronny rozwój i funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami w grupie rówieśniczej, prowadzi zajęcia indywidualne w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz wspomaga udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zajęciach grupowych.

Zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym opierają się na stymulowaniu prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, wykonawczych i psychomotorycznych, a co za tym idzie na rozwijaniu sprawności w zaburzonych sferach funkcjonowania dziecka.

Pedagog specjalny nawiązuje współpracę z rodzicami mającą na celu udzielanie informacji o rozwoju dziecka, a także wspieranie rodziców w postępowaniu z dzieckiem.

Logopedia jako dziedzina nauki, zajmuje się usuwaniem wad wymowy, kształtowaniem prawidłowej wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Logopeda zajmuje się głównie dbaniem o prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym oraz gramatycznym. Na zajęciach logopedycznych dzieci usprawniają swoje narządy artykulacyjne, uczą się prawidłowego oddychania, doskonalą umiejętności motoryczne, uczą się czytać i pisać.  Nabycie umiejętności mówienia jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ wpływa na kształtowanie się osobowości małego człowieka, jego sposób rozumienia i postrzegania świata, prawidłowa artykulacja pomaga dziecku wyrażać swoje myśli, emocje oraz uczucia.

Integracja Sensoryczna (SI) jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych na  Świecie. Stosowana jest w celu poprawy funkcjonowania dzieci i dorosłych z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce i z mikrouszkodzeniami układu nerwowego. Metoda ta skupia się na działaniu trzech najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie rozwoju dziecka: systemu dotykowego,  systemu czucia głębokiego (propriocepcja) oraz układu przedsionkowego (zmysł równowagi). Poprawne zintegrowanie tych układów jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych zmysłów i umiejętności. Należą do nich m.in.: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, rysowanie, pisanie. Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Wówczas mogą wystąpić trudności z planowaniem i wykonaniem własnych działań, może wystąpić nadmierna ruchliwość lub kłopoty z koncentracją uwagi. 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone są w grupach 2-3 osobowych lub jeśli sytuacja tego wymaga - indywidualnie.

Celem takich zajęć jest rozwijanie osobowości dziecka, budowanie wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości. Dzieci uczą się nazywać emocje i ujawniać uczucia jakie towarzyszą określonym sytuacjom. Dzieci doskonalą umiejętność uważnego słuchania, wczuwania się w emocje swoje i rówieśników a także uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, opanowywać i nazywać negatywne emocje. Podczas zajęć opanowują umiejętność dobrego i poprawnego komunikowania się – asertywności i tolerancji, jak również pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zajęcia stymulują do twórczego myślenia, kształtują umiejętność dostrzegania sukcesu. Dzieci uczą się współdziałać w grupie, tworzyć i przestrzegać norm grupowych oraz komunikować własne potrzeby.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne inaczej terapia pedagogiczna należą do jednych z form zajęć specjalistycznych prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia realizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także dla dzieci u których zaobserwowano trudności percepcyjno-motoryczne. Pomoc w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych może być świadczona przez placówkę na wniosek: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa, rodziców. Głównym celem zajęć jest wspomaganie w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez kształtowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych obecnych w procesie nauki czytania, pisania, rozwijania pamięci i koncentracji uwagi oraz kształtowanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społeczno-emocjonalnego u dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Trening uważności (mindfulness) - pojęcie „mindfulness” wywodzi się z języka angielskiego i znaczy tyle co uważność lub pełnia obecności. Jest to szczególny rodzaj świadomej, nieosądzającej uwagi skierowanej na chwilę obecną, tzw. „tu i teraz”. Praktyka uważności to otwarty i szczery dialog z własnym ciałem i umysłem. Świadome i pełne uwagi „zatrzymywanie się” lub inaczej „wykonanie świadomej przerwy/pauzy” umożliwiające dziecku prowadzenie dialogu bliskości z samym sobą, z drugim człowiekiem i otaczającym nas światem.

Zabawy i ćwiczenia realizowane na zajęciach dodatkowych praktyce uważności wpływają na:

 • kształtowanie postawy samoakceptacji, wzmacnianie samooceny, budowanie poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi;
 • kształtowanie postawy empatycznej względem siebie i innych ludzi;
 • rozwijanie samoświadomości przeżywanych stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie umiejętności samoregulacji (w sytuacjach trudnych, stresujących, w których doznajemy emocji takich jak: złość, strach, smutek);
 • kształtowanie postawy równowagi, wewnętrznego spokoju;
 • tworzenie empatycznej postawy, uczenie wzajemnej życzliwości, cierpliwości, akceptacji i zrozumienia w relacji z innymi dziećmi, ale też ze samym sobą;
 • kreowanie w dzieciach postawy wdzięczności wobec życia i otaczającego je świata;

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dziecka, umiejętność reagowania w różnych sytuacjach społecznych, komunikowania własnych potrzeb, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi dziećmi. Zajęcia kierowane są do dzieci ze spectrum autyzmu, z ADHD, mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, trudności adaptacją do nowych sytuacji, przejawiających zachowania agresywne. Mogą być one realizowane w formie indywidualnej lub grupowej.

Obszarem pracy w treningu umiejętności społecznych jest:

 • modyfikacja zachowań nieakceptowanych na zachowania społecznie pożądane i akceptowane;
 • rozwój umiejętności nawiązywania relacji z innymi dziećmi, komunikowania własnych potrzeb, utrzymywania relacji z innymi;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjami;
 • kształtowanie umiejętności samoregulacji (w sytuacjach trudnych, stresujących, w których doznajemy emocji typu: złość, strach, smutek);
 • rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów;
Filia Golęcin
ul. Wojska Polskiego 79
60-628 Poznań
Filia Jeżyce
ul. Polna 13a
60-535 Poznań
Filia Ławica
ul. Perzycka 11
60-182 Poznań
Filia Jeżyce Zajezdnia
ul. Zwierzyniecka 30
60-814 Poznań
Realizacja NICEIT